Disclaimer

Hoewel het bouwen en het beheren van deze website met grote zorgvuldigheid gebeurt, is het mogelijk dat deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. 123 Kantoormeubilair B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (een of meer) onjuistheden en/of (een of meer) onvolledigheden die in deze website op enig moment (kunnen) voorkomen. Evenmin is 123 Kantoormeubilair B.V. aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. 123 Kantoormeubilair B.V. garandeert niet dat deze website en/of de server via welke deze website beschikbaar is, vrij is van virussen; 123 Kantoormeubilair B.V. aanvaardt in dat verband derhalve evenmin enige aansprakelijkheid.

Op deze website en in (andere) uitingen van 123 Kantoormeubilair B.V., bijvoorbeeld via social media, kunnen verwijzingen en links naar websites van derden opgenomen zijn. Die verwijzingen en links gelden slechts ter informatie. Voor de inhoud, het (niet) functioneren en/of het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van websites van derden draagt 123 Kantoormeubilair B.V. geen aansprakelijkheid; voor het (niet) functioneren van een verwijzing of link naar een website van een derde draagt 123 Kantoormeubilair B.V. evenmin aansprakelijkheid. Informatie op websites van derden is op geen enkele wijze bindend voor 123 Kantoormeubilair B.V.

De rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van deze website en zijn inhoud, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan 123 Kantoormeubilair B.V., tenzij anders is aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden. Deze website en zijn inhoud worden periodiek veranderd en aangevuld. Veranderingen en aanvullingen kunnen op elk moment en met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd, zonder dat in verband daarmee enige voorafgaande kennisgeving hoeft te worden gedaan.

De in deze disclaimer opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet alleen voor 123 Kantoormeubilair B.V. als zodanig maar ook voor (individueel zowel als gezamenlijk) alle personen en rechtspersonen die bij 123 Kantoormeubilair B.V. betrokken zijn.


Qshops Keurmerk